Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van “Webstudio 7”, en overeenkomsten inclusief vervolgovereenkomsten of aanvullende opdrachten tussen Webstudio 7 en Opdrachtgever.

1.2

Webstudio 7, maar ook alle (rechts)personen die Webstudio 7 bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, waaronder mede begrepen de medewerkers en directie van Webstudio 7, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.3

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitgesloten.

1.4

Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

Artikel 2 – Offertes

2.1

Alle offertes en aanbiedingen, hierna: “Offertes”, van Webstudio 7 zijn vrijblijvend.

2.2

Indien in Offertes een (aanvaardings)termijn genoemd wordt betreft dit slechts de geldigheid van de Offertes en tast dit de vrijblijvendheid niet aan. Wordt in Offertes geen termijn genoemd dan geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

3.1

De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Webstudio 7 van de (mondeling) verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mailbericht of digitaal bevestigingssysteem.

3.2

Wijzigingen in de (bestaande) Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.

3.3

Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Webstudio 7 worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Webstudio 7 voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

Artikel 4 – Looptijd en einde van de Overeenkomst

4.1

Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is deze tussentijds niet opzegbaar. De Overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de dag van de eindoplevering van het project.

4.2

Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.3

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webstudio 7, zal Webstudio 7 in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toe te rekenen is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webstudio 7 kosten met zich meebrengt worden die aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien er voor Webstudio 7 gewichtige redenen zijn om de opdracht tussentijds te beëindigen, heeft opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding of schadeloosstelling.

4.4

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Webstudio 7 vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen c.q. ontbinden dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Webstudio 7 op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.5

Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

5.1

Webstudio 7 voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2

Webstudio 7 heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3

Opdrachten verstrekt aan bij Webstudio 7 werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Webstudio 7, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

5.4

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webstudio 7 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Webstudio 7 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5

Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Webstudio 7 is gehouden dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect) die Webstudio 7 daardoor lijdt.

Artikel 6 – Termijnen en overmacht

6.1

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Webstudio 7 schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijk termijn van tenminste een kalendermaand aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.2

In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien Opdrachtgever echter om welke reden dan ook aan Webstudio 7 vraagt de uitvoering van de overeenkomst voor 7 dagen of langer ten opzichte van het overeengekomen tijdspad aan te houden of uit te stellen, kan Webstudio 7 daarmee instemmen onder de voorwaarde dat de overeengekomen betaaltermijnen onverkort gehandhaafd blijven en het Webstudio 7 vrijstaat het tijdspad aan te passen aan haar planning.

6.3

Indien Opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt dat Webstudio 7 de voor deze afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is Opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Webstudio 7 of haar leveranciers, voorzien of niet-voorzien, waaronder (langdurige) ziekte, verlies van data, defecten bij derden, defecten in andere netwerken, overbelasting van internet, blikseminslag, brand, overstroming, oorlog, industriële acties of uitsluiting waarop Webstudio 7 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webstudio 7 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Webstudio 7 of van derden daaronder begrepen. Webstudio 7 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Webstudio 7 haar verbintenis had moeten nakomen.

6.5

Webstudio 7 kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

6.6

Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan ieder der partijen deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Webstudio 7 tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Webstudio 7 is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 7 – (Eind)oplevering, onderzoek

7.1

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd vindt na afronding van iedere fase een oplevering van die fase plaats. Iedere oplevering wordt geacht plaats te vinden op het adres waar Webstudio 7 haar woonplaats heeft.

7.2

Opdrachtgever zal iedere opgeleverde fase binnen een week na oplevering nauwgezet controleren. Opdrachtgever zal daarbij ten minste onderzoeken of het opgeleverde voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zonder tegenbericht binnen die week wordt de betreffende fase geacht te zijn aanvaard. Een melding van eventuele gebreken bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek.

7.3

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft Opdrachtgever het recht om tweemaal kosteloos om veranderingen te vragen in een visueel ontwerp dat door Webstudio 7 gemaakt is. Dit heeft betrekking op alle visuele ontwerpen zoals logo’s, webpagina’s of andere interfaces.

7.4

Webstudio 7 kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.

7.5

Webstudio 7 zal Opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele project is afgerond onder toezending van het eindresultaat. Opdrachtgever zal binnen twee weken na ontvangst daarvan laten weten of het eindresultaat wordt aanvaard. Zonder tegenbericht binnen deze termijn wordt het project geacht definitief te zijn opgeleverd.

7.6

Webstudio 7 heeft het recht een verwijzing naar haar website te plaatsen op een voor Opdrachtgever gemaakte website. Plaats en type verwijzing zijn naar inzicht van Webstudio 7.

7.7

Eventueel herstel van onvolkomenheden (bugfixes), die langer dan drie maanden na de definitieve (eind)oplevering zijn ontdekt, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit geldt niet wanneer een klant een Service Level Agreement (SLA) bij Webstudio 7 afneemt, in dat geval worden bugs kosteloos opgelost. Uitgesloten van kosteloze reparatie zijn problemen die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de software/website.

7.8

Na levering van het product of de dienst door Webstudio 7 aan Opdrachtgever, is Webstudio 7 niet verantwoordelijk voor het bijwerken c.q. up-to-date houden van de geleverde webpagina tenzij partijen hiervoor een nadere overeenkomst (SLA) aangaan. Binnen het SLA voert Webstudio 7 deze werkzaamheden wel uit.

Artikel 8 – Prijzen

8.1

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken “out of pocket” kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, verblijf-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigingskosten en kosten van ingeschakelde derden.

8.2

Indien Webstudio 7 geconfronteerd wordt met een verhoging van kosten c.q. kostprijzen door technische veranderingen, externe aanvallen of wijziging van wetgeving, prijzen van leveranciers, schommeling van wisselkoersen, door de overheid opgelegde belastingen en heffingen en/of stijging in de prijs van grondstoffen, lonen etc., heeft Webstudio 7 het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever. Webstudio 7 zal in dat geval, indien Opdrachtgever dat vraagt, zoveel mogelijk inzicht bieden in de prijsverhogende omstandigheden.

8.3

Prijzen zijn – voor zover relevant – gebaseerd op de stand van de techniek (zoals browserversies, technische capaciteit van (mobiele) apparaten etc.) op het moment van het aangaan van de overeenkomst. Eventuele aanpassingen door tussentijdse updates zijn daarin niet begrepen.

Artikel 9 – Betalingen

9.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.

9.2

Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Webstudio 7.

9.3

Indien Opdrachtgever te laat betaalt is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.4

Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.

9.5

Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Webstudio 7 de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Dit opschortingsbevoegdheid omvat voor zover relevant tevens het staken van (onderhouden van) hostingservice, het blokkeren van websites en/of domeinnaam(registratie) en/of e-mailadressen. Eventuele kosten van hervatting of heraansluiting zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.6

Indien Webstudio 7 genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is Opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Webstudio 7 te vergoeden, althans tenminste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Webstudio 7 is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald. Webstudio 7 mag technische (voorzorg)maatregelen nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

10.2

Webstudio 7 werkt met zogenaamde modules, ten behoeve van het visuele ontwerp van haar producten. Ook in de gevallen waarbij het intellectuele eigendom van het door Webstudio 7 gerealiseerde eindproduct bij Opdrachtgever komt te liggen omdat dit zo is bepaald in de Overeenkomst, behoudt Webstudio 7 onverminderd het recht de gebruikte modules in te zetten bij andere opdrachten en opdrachtgevers (derde partijen).

10.3

Ten aanzien van producten waarvan Webstudio 7 rechthebbende is, geeft Webstudio 7 een gebruiksrecht aan Opdrachtgever. Dit gebruiksrecht is niet opzegbaar en mag door Opdrachtgever zonder beperking worden gebruikt, met dien verstande dat het slechts voor eigen gebruik is en binnen de doelomschrijving van Opdrachtgever past. Onder eigen gebruik wordt niet verstaan het verveelvoudigen met het enkele doel om daarmee winst te maken.

10.4

Webstudio 7 heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij zal geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11 – Opslag van data en materialen

11.1

Webstudio 7 is tot en met 90 kalenderdagen na eindoplevering verantwoordelijk voor de opslag van data en materialen die door of namens Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld, en/of data en materialen die door Webstudio 7 zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst.

11.2

Binnen 90 kalenderdagen na eindoplevering zal Webstudio 7, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, de op dat moment bij Webstudio 7 nog aanwezige, door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde en/of de door Webstudio 7 vervaardigde data en materialen aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, voor zover deze geen intellectueel eigendom van Webstudio 7 zijn. Deze zijn alsdan af te halen op het kantoor van Webstudio 7 op een USB-stick.

11.3

Na verloop van 90 kalenderdagen na eindoplevering is Webstudio 7 niet langer verantwoordelijk voor de opslag van gegevens, materialen, producten en/of bestanden en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data en materialen.

Artikel 12 – Webhosting

12.1

Webstudio 7 is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Webhostingdiensten ten gevolge van overmacht.

12.2

Webstudio 7 heeft het recht de Webhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Zij zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

12.3

Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

12.4

Het is Opdrachtgever verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Webstudio 7 gehost worden, indien deze informatie in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties, deze Overeenkomst of Webstudio 7 gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

12.5

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en zal zich onder meer onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op IE-rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van derden, het inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, het hacken, het uitvoeren van ddos-aanvallen of andersoortige attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms of andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.

12.6

Indien Opdrachtgever in strijd met het voorgaande handelt is Webstudio 7 gerechtigd de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1

Webstudio 7 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webstudio 7 is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.2

Iedere aansprakelijkheid van Webstudio 7 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Webstudio 7 gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

13.3

Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Webstudio 7 beperkt tot maximaal tweemaal de opdrachtsom, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of – in geval sprake is van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 25.000,00.

13.4

Webstudio 7 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Webstudio 7, haar medewerkers, en/of door of namens Webstudio 7 ingeschakelde derden.

13.5

Webstudio 7 kan derhalve uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade.

13.6

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten in redelijkheid gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webstudio 7 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld.

13.7

Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij Webstudio 7 aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Webstudio 7, op straffe van verval van eventuele aanspraken.

13.8

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Webstudio 7 en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat Webstudio 7 daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

13.9

De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webstudio 7 of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 – Vrijwaring

14.1

Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat – ingeval in het kader van de Overeenkomst door of namens Webstudio 7 personen moeten worden geportretteerd – geen inbreuken op portretrechten worden gemaakt. Webstudio 7 hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart Webstudio 7 voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

14.2

Opdrachtgever vrijwaart Webstudio 7 voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Webstudio 7 toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Webstudio 7 in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1

Overeenkomsten tussen Webstudio 7 en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht ook indien aan (een deel van) een overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.

15.2

De rechtbank Maastricht, locatie Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Webstudio 7 en opdrachtgever.